Concept en Realisatie: Joris Computerhulp                                                                                                                     © Copyright SIEM GRONINGEN 2011

SIEM GRONINGEN

Disclaimer

Disclaimer


GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Op deze website treft u informatie aan over SIEM GRONINGEN.

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.


AUTEURSRECHT e.a.

De website http://www.siemgroningen.nl/ is eigendom van SIEM GRONINGEN. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan SIEM GRONINGEN of haar licentiegevers.

De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIEM GRONINGEN worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.


MERKEN

Alle merken op deze website zijn eigendom van SIEM GRONINGEN of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIEM GRONINGEN is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.


HYPERLINKS EN SOFTWARE

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van SIEM GRONINGEN.

Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan SIEM GRONINGEN worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. SIEM GRONINGEN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van SIEM GRONINGEN van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.


DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de dienstverlening van SIEM GRONINGEN en impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, verzoek of aanbeveling met betrekking tot enige belegging. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.SIEM GRONINGEN kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door SIEM GRONINGEN geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.


PRIVACY

SIEM GRONINGEN respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die door SIEM GRONINGEN tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Van Stad tot Wad aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht SIEM GRONINGEN met de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketing. Page: Privacy policy


Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan SIEM GRONINGEN, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van de persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van SIEM GRONINGEN wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door SIEM GRONINGEN een e-mail (houtbouwsiem@gmail.com) te sturen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.


AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG EN WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat SIEM GRONINGEN niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van Van Stad tot Wad. Een en ander laat onverlet dat SIEM GRONINGEN in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van SIEM GRONINGEN.


TOEGANG

SIEM GRONINGEN behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.


Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

SIEM GRONINGEN behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigingen. Deze wijzigingen zullen direct na het posten ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.